Liturgiczna służba ołtarza

Liturgiczna służba ołtarza to forma posługi, przeznaczonej dla chłopców co do zasady którzy przyjęli już I Komunię Świętą, którzy służą kapłanowi przy ołtarzu w czasie sprawowania Mszy Świętej.

Grupa dzieli się na ministrantów oraz lektorów (ministrantów Słowa Bożego), w gronie których wyróżniamy także kantorów (śpiewających psalmy) oraz ceremoniarzy.

Ministranci

Ministranci przygotowują ołtarz i przynosi dary kapłanowi (ministrant ołtarza), odpowiadają na wezwania kapłana i dają uczestnikom nabożeństwa znaki dzwonkami (choralista), przygotowują i podają kapłanowi księgi liturgiczne (ministrant księgi), niosą świece podczas procesji liturgicznych (ministrant światła), podają kapłanowi kadzidło oraz dokonują okadzania w czasie liturgii (ministranci kadzidła – nawikulariusz i turyferariusz).

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

 1. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.
 2. Ministrant jest tym, który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.
 3. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.

Modlitwy ministrantów

Modlitwa przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
Modlitwa po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Lektorzy

Jest to posługa wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy Świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać wezwania modlitwy powszechnej podczas liturgii, jak również okolicznościowe komentarze w czasie uroczystej liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz. W przypadku braku przy ołtarzu ministrantów – lektor wykonuje także czynności ministranta.

 1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 5. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

W gronie lektorów wyodrębnić można również:

 • kantorów – osoby, które śpiewają w czasie liturgii – co do zasady psalm i inne pieśni, jednakże także wezwania modlitwy powszechnej w czasie uroczystości, albo tekst Ewangelii (w Niedzielę Palmową czy Wielki Piątek)
 • ceremoniarzy – czuwających nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych; w czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie, dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

Modlitwa lektora przed Mszą Świętą

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu, w dłoniach, na wargach.

Strój liturgiczny

 • ministranci – komża (krótsza biała szata), rewerenda (suknia) i kołnierz (pelerynka) na ramiona odpowiadające kolorowi liturgii dnia
 • lektorzy – alba (długa biała szata do kostek) przewiązana cingulum
 • ceremoniarz – alba (długa biała szata do kostek) przewiązana cingulum w kolorze czerwonym, na piersi krzyż.

Opiekunem duszpasterstwa jest ks. Piotr Daszkiewicz.

Spotkania liturgicznej służby ołtarza (zbiórki) odbywają się w różnych terminach – które podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Chłopców, którzy chcieli by zostać ministrantami – zapraszamy do zgłaszania się do księży także po Mszach Świętych.